pl
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Sortuj:

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

ATELIER SYLWIA MAJDAN

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług określa warunki zamówienia, zakupu, płatności i dostawy towarów w sklepie internetowym sylwiamajdan.com "Atelier Sylwia Majdan" prowadzonym przez SM-ART Sylwia Majdan ul. Wojska Polskiego 45/2, 70-473 Szczecin, NIP: 852-183-76-73, REGON 812592609, a także warunki rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym oraz politykę prywatności użytkowników sklepu internetowego.

1.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2014

 

II. DEFINICJE

 

2.1 Sprzedawca- oznacza sklep internetowy sylwiamajdan.com "Atelier Sylwia Majdan" prowadzony przez SM-ART Sylwia Majdan, ul. Wojska Polskiego 45/2, 70-473 Szczecin, NIP: 852-183-76-73, REGON 812592609, telefon +48 883 734 777.

2.2 Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym,

2.3 Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w sklepie internetowym, jeśli zakup nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4 Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska w zakresie, w jakim dokonuje dostawy zamówionego przez Kupującego towaru,

2.5 Towar(y) – oznacza artykuły, w tym odzież i akcesoria, wyprodukowane albo dostarczane za pośrednictwem Sklepu internetowego,

2.6 Cena – wartość Towaru brutto (z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT) przypisana do każdego Towaru na Stronie internetowej, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru do miejsca oznaczonego przez Kupującego,

2.7 Sklep internetowy – sklep internetowy Atelier Sylwia Majdan dokonujący sprzedaży towarów drogą elektroniczną,

2.8 Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.9 Hasło – podany podczas rejestracji ciąg liter cyfr i znaków specjalnych dostępnych Kupującemu, umożliwiający zalogowanie do Sklepu internetowego,

2.10 Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia usług Sklepu internetowego,

2.11 Dzień zapłaty – oznacza dzień wpływu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

3.1 Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest możliwe po:

a) prawidłowym zarejestrowaniu się na stronie www Sklepu internetowego,

b) spełnieniu minimalnych wymagań sprzętu i oprogramowania komputerowego tj.

 • dostępu Kupującego do komputera osobistego wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet,
 • systemu operacyjnego Windows, Mac OS, Linux, posiadającego środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome),
 • połączenia z siecią Internet.

3.2 Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym jest możliwe także bez przeprowadzenie procesu rejestracji, jednak następuje z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.3 Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia przez kupującego powyższych wymagań, nie będzie możliwe zapewnienie Kupującemu dostępu do Sklepu internetowego i dokonywania zakupów za jego pośrednictwem.

3.4 Rejestracja obejmuje prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu-e-mail, oraz hasła wraz z jego potwierdzeniem, a także akceptację Regulaminu i Polityki prywatności Sklepu internetowego.

3.5 Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń woli o treści:

a) jako Kupujący w Sklepie internetowym zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu rejestracji są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 IV. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

4.1 Złożenie zamówienia jest możliwe po zalogowaniu do Sklepu internetowego. Logowanie następuje poprzez wpisane loginu (adresu e – mail podanego przy rejestracji) i hasła, a także bez zalogowania z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4.2 Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4.3 Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy dokonać:

a) wyboru towaru i jego ilości,

b) sposobu dostawy towaru i określenia adresu dostawy towaru,

c) sposobu płatności,

d) oświadczenia, co do woli otrzymania faktury VAT wraz z danymi wymaganymi do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.4 Zamówienie oraz dalsza korespondencja drogą poczty elektronicznej powinna każdorazowo zawierać wskazanie imienia i nazwiska Kupującego. Strony ustalają, że korespondencja e-mail odbywała się będzie jako kontynuacja odebranych przez strony wiadomości, z zachowaniem dotychczasowej treści korespondencji.

4.5 Sprzedawca odpowiada na kierowaną do niego korespondencję w terminie 5 (pięciu) dni roboczych.

4.6 Sprzedawca nie odpowiada na wiadomości e – mail dotyczące złożonego zamówienia, które nie zawierają numeru zamówienia i innych danych wymaganych niniejszym Regulaminem.

4.7 Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresów awarii systemu teleinformatycznego oraz jego przebudowy i konserwacji.

4.8 Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

4.9 Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy, pod warunkiem dostępności Towaru lub materiałów w magazynie Sklepu internetowego.

4.10 Realizacja zamówienia następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego, za wyjątkiem zakupu „za pobraniem”, przy czym w razie niemożliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny (zwłaszcza, iż Sprzedawca w większości przypadków szyje towar po złożeniu zamówienia) Sprzedawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, a ponadto zawiadomi o tym Kupującego.

4.11 W przypadku zakupu za pobraniem realizacja zamówienia następuje w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. 

4.12 W przypadku niedostępności Towaru lub materiału w Sklepie internetowym, które uniemożliwiały będą realizację zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a ponadto w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

4.13 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia z materiałów zbliżonych do Towaru określonego w zamówieniu, jednak nie niższej  jakości niż Towar zamówiony.

4.14 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, o czym poinformuje Kupującego.

4.15 Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia fakturę VAT, za wyjątkiem zapłaty za Towar przez Kupującego gotówką przy odbiorze Towaru.

 

V. SZYCIE NA MIARĘ

 

5.1 Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na miarę.

5.2 Uszycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Kupującego w zamówieniu.

5.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów przez Kupującego.

5.4 Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest jedynie poprzez płatność zaliczki w kwocie 50% wartości zamówionego Towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji.

5.5 Towary szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

5.6 Realizacja zamówienia, w przypadku Towaru szytego na miarę następuje w terminie 30 dni od dnia Zapłaty.

5.7 Pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% wartości produktu.

 

VI. CENY I RABATY

 

6.1 Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.2 Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania.

6.4 Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

6.5 W przypadku zakupu Towarów o wartości od 5.000,00 PLN – 10.000,00 PLN Kupującemu przysługuje stały rabat w Sklepie internetowym i w siedzibie sklepu w Szczecinie w wysokości 5 %.

6.6 W przypadku zakupu Towarów o wartości powyżej 10.000,00 PLN Kupującemu przysługuje stały rabat w Sklepie internetowym i w siedzibie sklepu w Szczecinie w wysokości 10 %.

6.7 Stałe rabaty obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

6.8 Przepisów ust. 6.5 i 6.6 nie stosuje się w odniesieniu do zakupu Towarów przecenionych bądź nabytych w cenie promocyjnej oraz obuwia Chiary Ferragni.

6.9 Rabat w wysokości 50 zł otrzymany za zapisanie się do newslettera obowiązuje na zamówienie jednorazowe dokonane na stronie www.sylwiamajdan.com, na minimum 300zł. Rabat nie dotyczy rzeczy przecenionych. Warunki oferty mogą ulec zmianie w trakcie jej obowiązywania.

 

VII. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

 

7.1 Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego spośród możliwości wskazanych w niniejszym rozdziale.

7.2 Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Pocztex lub Poczty Polskiej, zwanych w Regulaminie dostawcami.

7.3 W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Kupującego, odbiór możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym lub drogą wiadomości e-mail, potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedawcę.

7.4 W przypadku realizacji dostawy krajowej przez Pocztex koszty przesyłki wynoszą:

a) 15 zł w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty,

b) 20 zł w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

7.5 Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem UPS zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dla poszczególnych stref dostawy.

7.6 Realizacja Dostawy następuje:

a) w przypadku przesyłki krajowej, na następny dzień roboczy od dnia zrealizowania zamówienia,

b) w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie od 4 do 10 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z  przedstawionym niżej cennikiem opłat za Dostawę Dostawcy UPS:

STREFA     CENA  KRAJE
Kraje UE             99,00 PLN              

Anglia, Austria, Belgia, Bułgaraia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Węgry, Włochy

 Strefa 7      479,00 PLN

Albania, Andora, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Liechtenstein, Macedonia, Mołdawia, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Wyspy Normandzkie

 Strefa 8 479,00 PLN 

Kanada, Meksyk, Puerto Rico, USA

 Strefa 9 529,00 PLN  

Ceuta, Wyspy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Islandia, Melilla, Rosja, Turcja, Wyspy Kanaryjskie

 Strefa 10 549,00 PLN

Armenia, Azerbejdżan, Brzeg Zachodni Gaza, Gruzja, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

 Strefa 11 589,00 PLN

Afganistan, Arabia Saudyjska, Australia, Bahrain, Brunei, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Japonia, Jemen, Jordania, Katar, Korea Południowa, Kuwejt, Liban, Macao, Malezja, Mongolia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Singapur, Tajlandia, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Strefa 12 639,00 PLN

RPA, Amerykańskie Samoa, Anguilla, Antigua i Barbuda ,Argentyna, Aruba, Bahama wyspy, Bangladesz, Barbados, Belize, Bermudy, Bhutan, Birma, Boliwia, Bonaire, Brazylia, Bryt. Wyspy Dziewicze, Chile, Curacao

Strefa 13 659,00 PLN  

Afryka Centralna, Algieria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cooka Wyspy, Czad, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Gabon, Gambia, Ghana, Guam, Gwinea, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kiribati, Komoros, Kongo, Kosrae, Liberia, Madagaskar, Malawi, Malediwy, Mali, Maroko, Marshalla Wyspy, Mauretania, Mauritius, Mayotte, Mikronezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nowa Kaledonia, Palau, Papua nowa Gwinea, Polinezja Francuska, Północne Mariany, Ponape, Reunion, Rota, Rwanda, Saipan, Salomona Wyspy, Samoa, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Tahiti, Tanzania, Timor Wschodni, Tinian, Togo, Tonga, Truk, Tunezja, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Wallis i Futuna Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Zielonego Przylądka, Yap, Zambia, Zimbabwe

7.8 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

 

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

8.1Sprzedawca przyjmuje płatności realizowane:

a) przedpłatą,

b) przelewem tradycyjnym,

c) za pośrednictwem PayU ( przelew i karta kredytowa),

d) za pośrednictwem PayPal ( trnsakcje zagraniczne),

e) gotówką, w przypadku odbioru osobistego,

f) gotówką, w formie płatności za pobraniem.

8.2 W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia następuje pod warunkiem wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.

 

IX. REKLAMACJE

 

9.1 Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.

9.2 W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.

9.3 Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz fakturą VAT potwierdzającą zakup Towaru na adres: SM-ART Sylwia Majdan, al. Wojska Polskiego 45/2, 70-473 Szczecin.

9.4 Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

9.5 Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9.6 Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

9.7Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

9.8 Konsument ma prawo do realizacji prawa wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu dwóch lat od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaruw ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

 

X. ZWROTY I WYMIANA

 

10.1 Zwrot i wymiana Towaru zakupionego w sklepie internetowym możliwe są w ramach realizacji uprawnień Kupującego, o których mowa w rozdziale IX i XI niniejszego Regulaminu.

10.2 Zwracany lub wymieniany Towar:

a) powinien zostać przesłany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia,

b) nie może mieć śladów użytkowania,

c) powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu i paragonem lub fakturą VAT.

10.3 Wymagania określone w przepisie 10.2 odnoszą się także do zwrotu, w przypadku opisanym w rozdziale XI Regulaminu.

10.4 Zwroty towaru dokonywane są za pośrednictwem sklepu internetowego w zakładce konta Klienta. Należey tam wybrać towar, który ma zostać zwrócony. Istnieje mozliwość zwrotu środków na wskazany nr rachunku lub na saldo konta Klienta w naszym sklepie. Środki te będzie można wykorzystać na kolejne zakupy. Brak możliwości wypłaty środków z salda Konta.

10.5 Wymiany towaru dokonuje się wybierając na koncie Klienta opcje zwrotu, zaznaczając zwrot środków na saldo konta, natsepnie składając ponowne zamówienie na odpowiedni rozmiar lub inny produkt korzystając ze środków na koncie Klienta.

10.6 Koszty związane ze zwrotem towaru w całości ponosi konsument. Zwracając towar, również w przypadku wymiany, można skorzystać z darmowego zwrotu (tylko w przypadku zwrotu na salko konta w sklepie internetowym). Wygeneruje się wtedy automatycznie nalepka adresowa na paczkę. Taką przesyłkę należy dostarczyć do najbliższej placówki Poczty Polskiej. Opłata za przesyłkę w wysokości 9,23 PLN zostanie automatycznie odjęta od kwoty do zwrotu, ale zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu kwota ta zostanie dodana na saldo konta. W przypadku zwrotu środków na rachunek bankowy również możliwe jest skorzystanie z wygodnego zwrotu na Poczcie Polskiej. Nie opłaca się wtedy przesyłki zwrotnej. Opłata za taką paczkę będzie odejmowana od kwoty do zwrotu. Przelane środki na wskazany rachunek bankowy będą wtedy pomniejszone o 9,23 PLN.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

11.1 Konsument może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania przesyłki bądź wydania Towaru w przypadku odbioru osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

11.2 Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu w przypadkach określonych w art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta, w tym w szczególności w przypadku Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i ściśle związanych z jego osobą, a zwłaszcza Towarów szytych na miarę, a także Towarów szytych na specjalne zamówienie Kupującego

11.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w wypadku dokonania zakupu towaru w siedzibie sklepu, a także w każdym innym przypadku, w którym przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny nie znajdują zastosowania.

11.4 Sprzedawca przyjmuje zwroty pod adresem: ul. Wojska Polskiego 45/2, 70-473 Szczecin.

11.5 Sprzedawca, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę zwraca Konsumentowi kwotę równa cenie zakupu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

11.6 Koszty związane ze zwrotem towaru, wywołane odstąpieniem od umowy przez konsumenta, ponosi w całości Konsument.

XII. DANE OSOBOWE

12.1 

Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, jest Sylwia Monika Majdan prowadząca działalność pod firmą SM-ART Sylwia Monika Majdan z siedzibą w Szczecinie. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sklep@sylwiamajdan.com

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie – zostały nam przekazane przy rejestracji na stronie serwisu oraz ewentualnie później, poprzez uzupełnienie Profilu i korzystanie z Serwisu, za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej.

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy sprzedaży towaru - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO;

 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;

 3. Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu;

 4. dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email nie są konieczne do wykonania umowy ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji;

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury;

 2. przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;

 3. przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne

 

Podstawą przetwarzania danych jest ta właśnie umowa.

Twoich dane osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest dostarczanie do Państwa przesyłek, ewentualnie usługodawcom obsługującym funkcjonowanie Serwisu w tym zapewniającym hosting oraz podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe.

Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możesz to zrobić wysyłając email lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,

 • przez okres niezbędny dla celów podatkowych,

 • okres trwania gwarancji/rękojmi;

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

 2. Prawo uzyskania kopii danych;

 3. Prawo do sprostowania;

 4. Prawo do usunięcia danych;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;

 6. Prawo do przenoszenia danych;

 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

 9. Prawo wycofania zgody;

 10. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.2 

Poprzez ukończenie procesu rejestracji Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

 

12.3

Administratorem danych osobowych jest SM-ART Sylwia Majdan.

 

12.4 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

12.5 

Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

12.6

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

12.7 

Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu internetowego oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

13.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w umowie z Kupującym zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

13.3 Sprzedawca poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenia jego tekstu jednolitego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

13.4 W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 

Polityka prywatności

Nasz portal przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis sylwiamajdan.com. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Administratorem danych jest SM-ART Sylwia Majdan ul. Wojska Polskiego 45/2, 70-473 Szczecin. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Poniższy tekst określa warunki korzystania z naszego serwisu oraz jego politykę prywatności.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz portalem internetowym. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie i w celu realizacji zamówienia w portalu internetowym.Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych i związanych z realizacją złożonego zamówienia.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy osób zarejestrowanych w portalu bezpośrednio ze strony ... lub odnośnika zawartego w stopce wiadomości przesłanej na twój adres email.W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres ... informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Serwis sylwiamajdan.com wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

pixel